STANOVY
SPOLKU FRANCOUZSKÝCH SMEČKOVÝCH HONIČŮ

ČÁST I. - Všeobecná ustanovení
• Hlava I. - Základní ustanovení
• Hlava II. - Účel a předmět činnosti
• Hlava III. - Členství
• Hlava IV. - Práva a povinnosti členů

ČÁST II. - Orgány spolku
• Hlava I. - Obecná ustanovení
• Hlava II. - Členská schůze
• Hlava III. - Předseda

ČÁST III. - Závěrečná ustanoveníČÁST I.
Všeobecná ustanovení
Hlava I.
Základní ustanovení


§ 1
Název a sídlo spolku
(1) Název spolku: Spolek francouzských smečkových honičů, z.s. (dále jen Spolek)
(2) Sídlo spolku: Hodonice čp. 47, CZ 391 65; IČ spolku: 22840745

§ 2
Právní postavení
(1) Jmění spolku je plně oddělené od jmění jeho členů. Člen spolku nemá přímé věcné právo k majetku spolku.
(2) Členové spolku neručí za jeho dluhy
(3)Spolek nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva i oprávněné zájmy.


Hlava II.
Účel a předmět činnosti

§ 3
Účel
(1) Spolek není chovatelským klubem, ale svou činností usiluje o zachování původních specifických vrozených vlastností smečkových honičů, jejich původního pracovního typu a loveckých schopností, především schopnosti pracovat ve smečce, zachování správné funkční tělesné stavby v souladu s plemenným standardem a udržení geneticky zdravé populace těchto psů.
(2) Spolek navazuje, udržuje a rozvíjí styky a spolupráci s organizacemi či kluby zabývajícími se chovem a použitím smečkových honičů v zemi jejich původu, eventuálně i v dalších státech.
(3) Za účelem propagace smečkových honičů na veřejnosti a informovanosti vlastních členů provozuje Spolek vlastní webové stránky. V případě zájmu členů a dostatku finančních prostředků, vydává tištěné periodikum.

Výdělečná činnost
(1) Podnikání ani jiná výdělečná činnost nejsou hlavní činností Spolku.
(2) Spolek může vykonávat výdělečnou činnost pouze, je-li jejím účelem podpora hlavní činnosti Spolku a hospodárné využití jeho majetku. Takovou výdělečnou činností může zejména být:
a) hostinská činnost,
b) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin,
c) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
(3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy Spolku.

§ 4
Spolek provádí svou činnost v souladu s právními předpisy, rozhodnutími orgánů veřejné moci, stanovami a vnitřními předpisy Spolku.

Hlava III. Členství

§ 5
Obecná ustanovení
(1) Členem Spolku (dále jen „člen“) se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let. Osoba mladší 18 let se může stát členem pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.
(2) Členství ve Spolku se váže na osobu člena a nepřechází na dědice.
(3) Na členství ve Spolku není právní nárok.
(4) Členství ve Spolku není vázáno na členství v mysliveckých organizacích, chovatelských klubech a ani na vlastnictví loveckého lístku.

§ 6
Přihláška
(1) Kdo se uchází o členství ve Spolku (dále jen „zájemce“), může podat písemnou přihlášku u předsedy, který s přihláškou seznámí nejbližší členskou schůzi.
(2) V přihlášce se uvede alespoň jméno zájemce, datum narození, adresa trvalého bydliště, poštovní doručovací adresa a telefonní číslo. Má-li člen také elektronickou doručovací adresu, uvede ji v přihlášce.
(3) Podáním přihlášky se zájemce zavazuje chovat se vůči Spolku čestně a zachovávat jeho vnitřní předpisy (povinnost loajality).
(4) Podáním přihlášky projevuje zájemce svoji vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem Spolku.

§ 7
Zkušební doba
(1) Členská schůze posoudí, zda bude zájemci poskytnuta možnost dočasně se podílet na činnosti Spolku a v jakém rozsahu. V kladném případě členská schůze přidělí zájemci gestora, který je zájemcovým průvodcem spolkovou činností do doby, než členská schůze rozhodne o přihlášce zájemce.
(2) Takový zájemce má právo účastnit se zasedání členské schůze s hlasem poradním. Povinnosti členů se na jeho postavení použijí přiměřeně.
(3) Po zhodnocení činnosti zájemce gestorem rozhodne členská schůze o přihlášce zájemce.

§ 8
Vznik členství
Členství vzniká rozhodnutím členské schůze o přijetí za člena na základě podané přihlášky. Je-li vyžadováno splacení ročního příspěvku, vznikne členství až jeho splacením.

§ 9
Roční členský příspěvek
(1) Členská schůze může rozhodnout, že je ke vzniku a zejména k trvání členství vyžadováno splacení ročního členského příspěvku (dále jen „roční příspěvek“). V takovém případě rozhodne o jeho výši, způsobu, jakým má být splacen, a lhůtě, do které má být splacen. Není-li lhůta stanovena, musí být roční příspěvek splacen do 31. března roku, za nějž se roční příspěvek platí.
(2) Členská schůze může rozhodnout, že zájemce splatí pouze takovou část ročního příspěvku, která poměrně odpovídá kalendářnímu dni, ve kterém do spolku vstupuje.
(3) Není-li roční členský příspěvek splacen ve lhůtě podle odstavce 1, členství zaniká. Pokladník však může před uplynutím této lhůty člena písemně vyzvat, aby příspěvek zaplatil v dodatečné lhůtě, která není delší než 3 měsíce. V takovém případě členství zaniká až uplynutím této dodatečné lhůty.
(4) Každý člen musí být včas a vhodným způsobem vyrozuměn o povinnosti splatit roční příspěvek.

§ 10
Společná ustanovení o příspěvcích
(1) Předseda upozorní zájemce na skutečnost, zda je ke vzniku jeho členství vyžadováno splacení ročního příspěvku, dříve, než je rozhodnuto o jeho přihlášce.
(2) Roční příspěvek lze splatit i před rozhodnutím o přijetí za člena.
(3) Bylo-li rozhodnuto o přijetí za člena, ale doposud nebyl splacen roční příspěvek, může členská schůze rozhodnutí o přijetí za člena zrušit.
(4) Pokud není roční příspěvek splacen z důvodů na straně Spolku, členství vznikne popř. trvá i bez ohledu na tuto skutečnost. Tím není dotčena povinnost, aby příspěvek byl splacen bez zbytečného odkladu, jakmile tyto důvody pominou.
(5) Členská schůze může rozhodnout, že roční příspěvek lze uhradit i jiným způsobem než v penězích, a to včetně poskytnutím prací nebo služeb.

§ 11
Seznam členů
(1) Spolek vede seznam členů. Seznam členů může být veden i v elektronické podobě.
(2) Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí předseda.
(3) V seznamu členů se o členovi vedou tyto údaje: jméno, datum narození, adresa trvalého bydliště, poštovní doručovací adresa, elektronická doručovací adresa a telefonní kontakt.
(4) Seznam členů je zpřístupněn pouze pro členy spolku, a to v sídle spolku nebo v jiném místě, které určí předseda.
(5) Člen uděluje spolku podle zákona o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů podle odstavce 3, a to na dobu jednoho roku od zániku svého členství.

§ 12
Zánik členství
(1) Členství ve Spolku zaniká
a) úmrtím,
b) písemným vystoupením,
c) nesplacením ročního příspěvku ve stanovené lhůtě,
d) vyloučením.
(2) Osoba, jejíž členství zaniklo, nemá právo na vrácení ročního příspěvku ani na jiné majetkové vypořádání. Členská schůze však může rozhodnout jinak, přičemž přihlédne zejména k dosavadní činnosti a přínosu osoby pro spolek.

Hlava IV.
Práva a povinnosti členů
§ 13
Práva členů
(1) Členové mají zejména tato práva:
a) účastnit se zasedání členské schůze,
b) volit a být volen do orgánů Spolku,
c) podávat návrhy a stížnosti a být předsedou vyrozuměn o jejich vyřízení,
d) účastnit se akcí pořádaných Spolkem,
e) další práva vyplývající ze stanov, vnitřních předpisů nebo rozhodnutí orgánů Spolku.
f) Členům Spolku nesmí být nikým a za žádných okolností znemožňováno věnovat se v plné míře chovu, výcviku a praktickému využití smečkových honičů, pokud budou dodržovat platnou legislativu, všechny platné vnitřní předpisy Spolku a závazné předpisy FCI, ČMKU a ČMKJ.

(2) Člen může svá práva vykonávat pouze osobně.

§ 14
Povinnosti členů
(1) Členové mají zejména tyto povinnosti:
a) podílet se na činnosti spolku a přispívat k naplňování jeho účelu,
b) dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona, stanov, vnitřních předpisů nebo rozhodnutí orgánů Spolku,
(2) Člen může své povinnosti splnit i prostřednictvím jiné osoby, pokud z povahy věci nevyplývá nutnost osobního plnění.

§ 15
Členská práva a povinnosti náležejí každému členovi stejným způsobem. Členská schůze může poskytnout úlevy tomu členovi, který pro pokročilý věk, zdravotní stav nebo z jiných závažných důvodů nemůže své povinnosti v plném rozsahu plnit.
Porušení členských povinností

§ 16
Opatření
(1) Členovi, který porušil svoji povinnost vyplývající z členství, může předseda uložit tato opatření:
a) napomenutí (výtka),
b) dočasné omezení ve využití výsledů hospodaření nebo jiných členských výhod,
(2) Jednotlivá opatření lze uložit v závislosti na závažnosti a četnosti porušení povinností i společně.
(3) Zrušit rozhodnutí o uložení opatření může členská schůze.

Vyloučení člena
§ 17
(1) Členská schůze může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a ani po výzvě Spolku nezjednal v přiměřené lhůtě nápravu. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.
(2) Za závažné porušení povinností podle odstavce 1 se považuje i opakované porušování povinností poté, co již bylo členovi uloženo opatření podle § 16 odst. 1. K opatřením uloženým před více než 2 lety se nepřihlíží.

§ 18
(1) Návrh na vyloučení může v jakékoli formě podat kterýkoli člen; v návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení.
(2) Člen, proti kterému návrhu směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co je mu k prospěchu.
(3) Členská schůze své rozhodnutí náležitě odůvodní.

ČÁST II.
Orgány spolku
Hlava I.
Obecná ustanovení

§ 19
Orgány Spolku jsou:
a) členská schůze,
b) předseda.

§ 20
Vnitřní předpisy Spolku mohou svěřit orgánu spolku jakoukoli působnost, kterou tyto stanovy výslovně nesvěřují jinému orgánu spolku.


Hlava II.
Členská schůze

§ 21
(1) Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Tvoří ji shromáždění všech členů.
(2) Do působnosti členské schůze náleží:
a) rozhodování o změně stanov,
b) rozhodování o přijetí provozního řádu a jeho změnách,
c) rozhodování o přijetí a vyloučení člena,
d) volba a odvolání předsedy,
e) rozhodování v záležitostech, jejichž hodnota převyšuje 50.000 Kč,
f) schvalování výsledku hospodaření,
g) určení hlavního zaměření činnosti Spolku,
h) rozhodování o podání přihlášky do jiného Spolku nebo svazu, jakož i rozhodování o jiné účasti v právnických osobách,
i) rozhodování o přeměně Spolku,
j) rozhodování o zrušení Spolku s likvidací a o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem.

(3) Členská schůze si může vyhradit rozhodování případů, které podle zákona, stanov nebo vnitřních předpisů náleží do působnosti jiného orgánu Spolku.

Svolání zasedání
§ 22
(1) Členskou schůzi svolá předseda k zasedání, nejméně však jednou za rok.
(2) Předseda svolá zasedání členské schůze nejméně 15 dní před jeho konáním. Čas a místo zasedání nesmí nepřiměřeně omezovat právo člena účastnit se zasedání členské schůze.

§ 23
Pozvánka
(1) Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání členské schůze.
(2) Pozvánka se doručuje způsobem ve spolku obvyklým. Takovým způsobem může zejména být:
a) doručení na poštovní adresu,
b) doručení na elektronickou adresu,
c) SMS zpráva,
d) členskou schůzí schválený harmonogram členských schůzí,
e) osobní předání.
(3) Konkrétní způsob doručení pozvánky podle odstavce 2 určí členská schůze. Na výslovnou žádost člena se připouští, aby způsob doručení pozvánky pro něj byl odlišný od způsobu doručení pro ostatní členy.

§ 24
Mimořádná členská schůze
(1) Předseda svolá členskou schůzi z podnětu alespoň třetiny členů Spolku (dále jen „mimořádná členská schůze “).
(2) Nesvolá-li předseda zasedání mimořádné členské schůze nejpozději do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání mimořádné členské schůze na náklady Spolku sám.
(3) Program zasedání mimořádné členské schůze může být proti návrhu uvedenému v podnětu měněn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal.

§ 25
Odvolání zasedání
(1) Kdo zasedání členské schůze svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání, nahradí Spolek členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady.
(2) Zasedání mimořádné členské schůze může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal podnět.

Průběh zasedání
§ 26
(1) Zasedání členské schůze zahájí předseda.
(2) Předseda ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu zapisovatele a ověřovatele zápisu.
(3) Nezvolí-li členská schůze jiného předsedu zasedání, řídí zasedání předseda.

§ 27
(1) Předseda zasedání vede zasedání tak, jak byl jeho program ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na přerušení nebo předčasném ukončení zasedání.
(2) Každý člen má právo vyjádřit se k projednávané záležitosti, a to i opakovaně. Předseda zasedání může toto právo přiměřeně omezit.
(3) O jednotlivých návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly vzneseny.
(4) Záležitost, která nebyla zařazena na program zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů Spolku.

Právo na informace
(1) Každý člen je oprávněn požadovat a obdržet na zasedání členské schůze vysvětlení záležitostí týkajících se Spolku.
(2) Vysvětlení poskytne předseda případně jiná odpovědná osoba, a to přímo na zasedání členské schůze. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je písemně do 15 dnů ode dne zasedání členské schůze.
(3) Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti.
(4) Požaduje-li člen sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

Rozhodování
§ 28
(1) Členská schůze rozhoduje usnesením.
(2) Každý člen má jeden hlas. K hlasu poradnímu se nepřihlíží.

§ 29
(1) Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů Spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení.

§ 30
(1) Hlasování na členské schůzi je veřejné. O záležitostech uvedených v § 21 odst. 2 písm. c), d) se hlasuje tajně.
(2) Členská schůze může o způsobu hlasování uvedeném v odstavci 1 rozhodnout jinak.

§ 31
Korespondenční rozhodování
(1) Předseda může zaslat všem členům návrh rozhodnutí.
(2) Návrh rozhodnutí obsahuje.
a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
b) lhůtu pro doručení vyjádření člena orgánu, jinak je touto lhůtou 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členu orgánu,
c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí.
(2) Nedoručí-li člen předsedovi souhlas s návrhem rozhodnutí v požadované lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí.
(3) Rozhodnutí je přijato, pokud s ním souhlasila nadpoloviční většina všech členů orgánu.

§ 32
Volební zasedání
(1) Je-li na programu zasedání členské schůze volba, může členská schůze zvolit jednoho nebo několik členů volební komise.
(2) Členy volební komise lze zvolit v případě tajné i veřejné volby. Členem volební komise nemůže být ten, kdo se uchází o volenou funkci.
(3) Členové volební komise řídí celkový průběh volby; zejména zjišťují usnášeníschopnost, evidují jednotlivé návrhy, vydávají volební lístky, provádí sčítání hlasů a oznamují výsledky volby.

Zápis
§ 33
(1) Zapisovatel zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do 15 dnů ode dne jeho ukončení. Ze zápisu musí být patrné:
a) název Spolku,
b) místo a doba zasedání,
c) kdo zasedání svolal a jak,
d) jméno předsedy zasedání, zapisovatele, ověřovatele a případně členů volební komise,
e) program zasedání,
f) přijatá usnesení,
g) kolik členů se zasedání zúčastnilo,
h) kdy a kým byl zápis vyhotoven a ověřen.
(2) Zápis v písemné formě podepíší předseda, zapisovatel a ověřovatel zápisu.
(3) Přílohu zápisu tvoří prezenční listina s podpisy přítomných členů.

§ 34
(1) Členové mohou do zápisu po předchozí dohodě nahlížet v sídle spolku nebo v jiném místě, které určí předseda.
(2) Členská schůze může určit další způsoby, za nichž lze do zápisu nahlížet.

§ 35
(1) Každý člen může proti zápisu podat námitky do 30 dnů ode dne, kdy se mohl se zápisem seznámit. K námitkám podaným po uplynutí této lhůty se nepřihlíží.
(2) O námitkách rozhodne členská schůze na svém nejbližším zasedání.

Hlava III.
Předseda
§ 36
(1) Výkonným a statutárním orgánem Spolku je předseda.
(2) Předseda zastupuje spolek ve všech záležitostech samostatně.
(3) Kdo za spolek právně jedná a podepisuje, připojí k celému názvu spolku a svému jménu vlastnoruční podpis, jakož i údaj o své funkci.

§ 37
(1) Předseda řídí činnost Spolku a spravuje jeho záležitosti mezi zasedáními členské schůze.
(2) Předseda se řídí zásadami a pokyny schválenými členskou schůzí. Předseda provádí usnesení členské schůze, kontroluje jejich plnění a podává členské schůzi pravidelné zprávy o své činnosti.
(3) Předsedovi náleží veškerá působnost, kterou zákon, stanovy nebo vnitřní předpisy nesvěřují jinému orgánu Spolku.

§ 38
(1) Předseda je individuálním orgánem.
(2) Funkční období předsedy je 5 let.

§ 39
(1) Kdo přijme funkci předsedy, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí (s péčí řádného hospodáře).
(2) Předseda vykonává svoji funkci vždy osobně.

ČÁST III.
Závěrečná ustanovení

§ 40
Společná ustanovení
(1) Hovoří-li stanovy o písemném jednání člena vůči Spolku nebo opačně, považuje se za něj i jednání uskutečněné prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailem) na elektronickou adresu Spolku. Nemá-li Spolek vlastní elektronickou adresu, je jí elektronická adresa předsedy.
(2) Dojde-li ke zrušení spolku s likvidací, rozdělí likvidátor likvidační zůstatek mezi jeho členy rovným dílem, pokud členská schůze nerozhodla o jiném způsobu naložení s likvidačním zůstatkem.

§ 41
Přechodná ustanovení
(1) Těmito stanovami se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti.
(2) Vnitřní předpisy přijaté podle dosavadních stanov zůstávají v platnosti. Tím není dotčeno ustanovení § 18 odst. 2.
(3) Přijetím těchto stanov není dotčeno funkční období předsedy zvoleného podle dosavadních stanov, pokud s jejich přijetím nedošlo zároveň k nové volbě.

§ 42
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušují se dosavadní stanovy spolku ze dne 27. března 1990 registrované MVČR dne 23. 7. 2009 pod č.j. VS/1-1/76321/09-R
(2) Tyto nově schválené stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Spolku u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Slavomír H a n á č e k
P ř e d s e d a