BLOGY

Slavomír Hanáček, 11. ledna 2017

Na webových stránkách Klubu chovatelů honičů se na krátkou dobu objevila stručná zpráva:
„Na základě návrhu výcvikové rady byl rozhodnutím výboru Klubu chovatelů honičů ke dni 29. června 2015 z klubu vyloučen pan Slavomír Hanáček“.
Kdo je ona výcviková rada? Ani při zevrubném prostudování dokumentů KCHH jsem o ní nenašel jedinou zmínku. Nelze tedy zjistit, kdo jsou její členové, jakou mají v klubu úlohu, kdo je úkoluje, či kontroluje.
Myslím, tato skupina lidí se začala formovat kolem hlavního poradce chovu P. Štangla někdy v roce 2010. V tomto roce jsem byl výborem KCHH dne 5. června akreditován jako fotograf nácviku na tzv. mezinárodní BZH pořádané KCHH a dne 12.června na vlastní zkoušku.
To, co jsem na nácviku i samotné zkoušce viděl, je nejen s ohledem na to, že se jednalo o tzv. mezinárodní zkoušku, neuvěřitelnou degradací práce honičů a úrovně lovecké kynologie. Na této zkoušce bylo pod vedením P. Štangla porušeno všechno, co porušit šlo. Zkušební řády, platná legislativa i reglementy FCI. Abych byl konkrétní:
Stopní dráhy nepřesáhly dle mého odhadu délku 250 metrů, byly prosečeny křovinořezem, aby je mohli absolvovat i „salonní honiči“ vedeni dámami v lodičkách. Značky na stromech směrem dopředu byly odstraněny záměrně tak špatně, že celou stopu bylo možné snadno vypracovat i bez psa. Zkouška připomínala spíše nepovedenou frašku. Jeden z rozhodčích nedokončil posuzování pro bolesti kloubů, jeho kolega, který posuzoval sám, přistoupil na práci psa jako oznamovače. Vůdce tohoto psa rozhodčímu přiznal, že jej prakticky necvičil a jako oznamovač půjde pes na dosled poprvé. Snad ani nemusím zmínit, že při posuzování tohoto „oznamovače“, nebyl na konci stopní dráhy rozhodčí, natož trubač, takže nebylo zřejmé, zda pes zvěř skutečně našel. Zvěř nenašel, zmateně pobíhal a přesto získal čekatelství res. CACIT!!!!! Pro zajímavost, tento rozhodčí Jiří Nejedlý, je členem tzv. Štanglovy výcvikové rady. Tak bych mohl popisovat porušování zkušebních řádů pod Štanglovou taktovkou ještě dlouho.
Za závažný prohřešek rovněž považuji, že na těchto klubových zkouškách, byl v rozporu s tehdejší platnou legislativou zadáván certifikát lovecké upotřebitelnosti a v rozporu s reglementy FCI čekatelství CACIT. Tento nešvar v české kynologii jsem popsal v blogu ze dne 1.února 2016.
Dopisem ze dne 16. června 2010 jsem informoval výbor KCHH o průběhu zkoušek. Jak reagoval výbor KCHH? Jeho členové neuznali za vhodné ani odpovědět, že je problematika zkoušek nezajímá. Obdržel jsem dopis signovaný P. Štanglem, v kterém jsem byl upozorněn, že pokud neskončím s podobnou kritikou, budu z KCHH vyloučen a jako důkaz toho, že je tato výhrůžka míněna vážně, bylo mně uděleno jakési písemné napomenutí.

P. Štangl se postupem času pasoval do role demiurga klubové pracovní kynologie a obklopil se podobnými lidmi, jako je sám. S takto vzniklou tzv. výcvikovou radou jsem se blíže seznámil dne 28. listopadu 2014 na schůzce, na které se měly projednat mnou navržené klubové soutěžní řády. Schůzce předcházela korespondence, kterou mně Štangl omylem přeposlal. Za zmínku mimo jiné stojí uvést:
- Schůzku od osmi večer, sejdeme se na sedmou ať stihnem nějakýho toho panáka ať nám to myslí. Navíc nevím, jestli mám chuť někomu vysvětlovat, že honit s honiči srnčí, resp. jinou spárkatou, než černou a vysokou se prostě v zemích krále "Miloše" nesmí, ať je to s honiči z Francie, Ameriky nebo Podkarpatský Rusi ! Se soudružským pozdravem Samek Petr.
- Nemůžeme vytvářet soutěžní řád, který by nectil zákony ČR!!! (Věroslav Herian)
- Navržené soutěžní řády jsou pouhým překladem z francouzštiny, který neodpovídá českým kynologickým požadavkům na práci honičů, ani platné české myslivecko-kynologické legislativě. (Pavel Štangl)

Z fragmentů korespondence je zřejmé, že členové tzv. výcvikové rady mnou navržené soutěžní řády nečetli. Jinak by krom jiných nesmyslů nemohli tvrdit, že jsou pouhým překladem z francouzštiny.
Když jsem na schůzku přijel, bylo zřejmé, že pánové již stihli dát si „nějakýho toho panáka“ a pod vlivem alkoholu blábolili nesmysly mimo rámec schůzky. Znechucený jsem odjel s vědomím,
že moje práce na klubových soutěžních řádech i cesta na schůzku byly zbytečné.
Na základě výše uvedeného mohu odpovědět na otázku položenou v úvodu tohoto blogu: Kdo je ona výcviková rada? Je to tlupa přiopilých lidomysliveckých kynologů, kteří neznají reglementy FCI, platnou legislativu, ani zkušební řády, podle kterých posuzují.
Nemohu nezmínit, že mnou navržené soutěžní řády byly schváleny MZe s tím, že neporušují platnou legislativu ČR.

Slavomír Hanáček, 1. února 2016

Na většině webových stránkách chovatelských klubů loveckých psů byl uveřejněn dopis paní Vladimíry Tiché, obhajující zadávání čekatelství CACIT na zkouškách loveckých psů v České republice, pod názvem

Pořádají se v ČR akce s navrhováním CACIT dle platných předpisů?

První část článku paní Tiché je v naprostém pořádku.

…......CACIT (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Travail) není titul, ale čekatelství. To může být podkladem pro přiznání titulu C.I.T. (Champion International de Travail – Mezinárodní šampion práce). Vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní titul, stanovuje podmínky pro jeho získání Mezinárodní kynologická federace FCI. Ta také přesně specifikuje, na jakých zkouškách nebo soutěžích může být čekatelství CACIT navrženo......

Další část článku paní Tiché je zavádějící a nepravdivá:

„........Českomoravská kynologická unie (ČMKU) každoročně zasílá na FCI návrh zkoušek a soutěží s uvedením termínu, místa konání a plemen, kterým může být na dané akci čekatelství navrženo. Má-li FCI pochybnosti o tom, že příslušné akce neodpovídají daným požadavkům, požádá o vysvětlení a eventuálně nepovolí, aby na dané akci bylo čekatelství navrhováno. V minulých letech přišly připomínky týkající se např. Práce loveckých plemen na teplé zvěři nebo možnosti navrhovat CACIT na určitém typu zkoušky jednotlivým plemenům. Po upřesnění a vysvětlení byly všechny v ČR pořádané CACIT akce schváleny a pokud byl CACIT navržen, byl majiteli úspěšného psa také potvrzen. Ze strany FCI byly schváleny i všechny návrhy soutěží a zkoušek na rok 2015. Stručně shrnuto, okolo akcí s navrhováním CACIT je vše v pořádku a ČR se nedopouští žádných přestupků vůči předpisům a požadavkům FCI“.

Především není pravda, že má-li FCI pochybnosti o tom, že příslušné akce neodpovídají daným požadavkům, požádá o vysvětlení a eventuálně nepovolí, aby na dané akci bylo čekatelství navrhováno. Zaslané termíny a druhy zkoušek už nikdo na FCI nekontroluje. Jednak proto, že je to prakticky nemožné, jednak proto, že na FCI nikdo nepředpokládá, že některá národní kynologická organizace podvádí.
Popíši přesný postup, jak získat právo na zadávání čekatelství CACIT: ČMKU zašle příslušné komisi FCI (např. komisi pro anglické ohaře, komisi pro kontinentální ohaře, komisi pro honiče, atd.), překlad zkušebního řádu do některého z oficiálních jazyků FCI (francouzština, angličtina, němčina) té zkoušky, na které má zájem zadávat čekatelství CACIT. Příslušná komise posoudí, zda zkušební řád odpovídá reglementům FCI. Ideální je, aby u tohoto schvalování byl přítomen zástupce ČR a požadavek zdůvodnil a obhájil.
Pokud příslušná komise dospěje k závěru, že zkouška odpovídá pravidlům FCI pro zadávání čekatelství CACIT, doporučí její schválení generálnímu zasedání FCI. To se schází jedenkrát ročně, obvykle na Světové výstavě a pokud i tento vrcholný orgán zkoušku schválí, opatří překlad razítkem a podpisy. Poté je tato zkouška uveřejněna na oficiálních webových stránkách FCI. Stejným procesem musí projít i jakákoli změna zkušebního řádu.
Připomínám, že jeden ze základních požadavků FCI pro tzv. „cacitovou“ zkoušku u loveckých psů je kontakt s živou, volně žijící zvěří. Jen u několika málo zkoušek je povolen za jistých podmínek kontakt s vypuštěnou zvěří.
Chce snad paní Tichá a pánové Kubeš a Štangl, kteří tvrzení paní Tiché plně podporují, namluvit kynologické veřejnosti, že FCI souhlasila se zadáváním čekatelství CACIT na BZH, na kterých bylo čekatelství donedávna zadáváno a ZVVZ, zkoušce zpracované pro jezevčíky a teriéry honičům? Obě zkoušky pořádá Klub chovatelů honičů.

Chovatelské kluby pořádající tzv. „cacitové“ zkoušky mají povinnost nahlásit ČMKJ do 30. září termíny těchto zkoušek na následující rok. Nové zkušební řády jsou platné od 1. dubna 2014. Je naprosto nemožné stihnout celý schvalovací proces popsaný výše v době od platnosti ZŘ do konce září. Paní Tichá ve svém dopise tvrdí, že ze strany FCI byly schváleny všechny návrhy soutěží a zkoušek na rok 2015. Není to pravda!!!
O tom, že není se zadáváním čekatelství CACIT všechno tak v pořádku, jak píše paní Tichá, svědčí mimo jiné příloha č. 3 k zápisu z řádného zasedání Předsednictva ČMKU č. 44 ze dne 19. března 2015:

Zpráva ze zasedání komise pro kontinentální ohaře konané v pátek, dne 13. února 2015 od 15,30 hodin, Španělsko - Andalusie, město Carmona Hotel Alcazar de la Reina

7/ Inventura zkušebních řádů jednotlivých zemí – úprava by měla být provedena do konce roku 2015. Pokud některé státy mění zkušební řády, a chtějí na zkouškách podle těchto řádů zadávat titul CACIT, musí předložit návrhy, zdůvodnit a požádat komisi o zařazení do seznamu schválených řádů. Úprava již schválených se předpokládá u řádů pro loveckou zkoušku – při každé změně, hlavně však pro všestrannou práci. Zde je mnoho disciplin a vzhledem k různým úpravám zákona na ochranu zvířat v různých zemích, je třeba mít vše v souladu. Úkol trvalý. Úprava musí proběhnou ihned po schválení nových řádů. Týká se i České republiky!

Jediným zkušebním řádem pro ohaře, který Česká republika na FCI zaslala a byl FCI schválen, je zkušební řád pro všestranné zkoušky ohařů ze dne 14. 6. 1996 - bez jakékoli další modifikace:

LIST OF FCI-APPROVED REGULATIONS

Art. VI. 22 All tests listed below are formally recognized by the F.C.I. as Multiple Hunting Tests. Upon request by the governing national canine organization having F.C.I.- membership, the F.C.I. can extend its patronage to such tests and provide them with the CACIT award. From the moment that a test is endowed with a CACIT the conditions of the present Rules and Bylaws, in particular those stated in sections I and VI, are rigorously in force.

1. Country: Germany
Name of the trial: Verbandsgebrauchsprüfung des Jagdgebrauchshunverbandes
Date: 01.04.2000
Last amendment: None

2. Country: Czech Republic
Name of the test: Zkusebni Rád Pro Zkousky Oharú
Universal Hunting test for pointers
Date: 14.06.1996
Last amendment: None

Viz. webový server FCI: ZDE

V případě ohařů není homologovaný text z r. 1996 totožný s textem aktuálně platným ZŘ pro VZ ohařů, či ZŘ pro Memoriál Karla Podhajského, na kterém se čekatelství CACIT zadává. To je v současné době možné zadávat výhradně na soutěžích podle platných zkušebních řádů FCI, například soutěží Field trials.
V případě honičů není možné na žádné zkoušce u nás pořádané čekatelství CACIT zadávat, protože na FCI nebyl zaslán a schválen ani jeden ze zkušebních řádů pro honiče, na jehož základě je u nás zadáváno čekatelství CACIT.
Zabývám se zde pouze zkušebními řády pro skupinu FCI VI – honiči a skupinu FCI – VII, ohaři.

Pokud paní Tichá tvrdí, že „......okolo akcí s navrhováním CACIT je vše v pořádku a ČR se nedopouští žádných přestupků vůči předpisům a požadavkům FCI“, měla by předložit relevantní důkazy:

1. Kdy byly překlady kterých zkušebních řádů zaslány příslušným komisím FCI.
2. Kdy byly zkušební řády schváleny příslušnou komisí FCI.
3. Kdy byly zkušební řády schváleny generálním zasedáním FCI.
4. Doložit odkazem na webové stránky FCI, které ZŘ jsou uznány jako „cacitové“.

Nevěřím, že paní Tichá a pánové Kubeš a Štangl jsou natolik nevědomí, že neznají pravidla FCI, nebo si je neumí nastudovat. Pak nechápu, proč předkládají kynologické veřejnosti zavádějící a nepravdivé informace a vystavují Českou republiku možnosti vyloučení z FCI pro porušování pravidel.